Inlog leden

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

Besteedt ‘Beter Aanbesteden’ ook beter aan?!

MKB INFRA en AFNL vragen zich af of de toegezegde brief van de minister van Economische Zaken over “Beter Aanbesteden” niet meer is dan een zoethoudertje en een poging om als lastig ervaren punten vooruit te schuiven. Dat zou geen recht doen aan de terechte kritiekpunten die vanuit diverse hoeken zijn ingebracht. In algemene zin onderschrijven MKB INFRA en AFNL de stelling van de minister  dat de huidige problemen niet zo zeer worden veroorzaakt door de wetgeving zelf, maar door de toepassing ervan. Dit schrijven MKB INFRA en AFNL in een brief aan de Tweede Kamer vooruitlopend op de behandeling van de Aanbestedingswet.

Beter Aanbesteden? Onnodig clusteren neemt toe!
MKB INFRA en AFNL hebben al eerder tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer hun visie gegeven op een aantal knelpunten in de uitvoering van de Aanbestedingswet; met name gebaseerd op jarenlange ervaringen met de praktijk van het aanbestedingsproces.  Voor de aanpak van deze praktijkproblemen is door de Minister de brief “Beter Aanbesteden” aangekondigd. De wil die hierin lijkt besloten om “Beter Aanbesteden” te stimuleren onderschrijven MKB INFRA en AFNL van harte. De brief is echter nog steeds niet verschenen, en dat maakt een integrale beoordeling lastig.
Op voorhand is onduidelijk, hoe de rechtszekerheid op het punt van naleving van de huidige regels voor mkb-ers met “Beter Aanbesteden” zal worden vergroot. Zo constateert de Minister in zijn nota n.a.v. het verslag, dat er geen aanleiding is de clusterbepaling te wijzigen nu het schort aan de toepassing. Uit onderzoeken van USP blijkt echter  dat onnodig clusteren weer toeneemt, van 18% in 2014 tot 27% in 2015, ondanks het wettelijk clusterverbod.

MKB gebruikt als voorfinancier
Ook stapt de minister gemakkelijk over de klacht van mkb-bedrijven heen dat zij maar al te vaak worden gebruikt als voorfinancier; soms rechtstreeks door opdrachtgevers, soms indirect via hoofdaannemers. MKB INFRA en AFNL vinden dit aspect in de nota van de minister tot op heden nog volstrekt onderbelicht. Een ander punt is het verplicht stellen van de Gids proportionaliteit voor speciale sectorbedrijven, waarvoor de ChristenUnie zich hard heeft gemaakt. AFNL en MKB INFRA zien dan ook geen enkele ratio deze bedrijven van verplichtstelling uit te sluiten. Voorts zijn MKB INFRA en AFNL geen voorstander van aankoopcentrales.

Vergoedingssystematiek volgens mkb-praktijk
Eén van de nijpende problemen bij het mkb betreft een forse toename aan tenderkosten. Dit heeft geleid tot een roep vanuit het bedrijfsleven tot (verdergaande) vergoeding. In de beantwoording van de Kamervragen geeft de Minister aan, geen voorstander te zijn van een standaardvergoeding bij alle opdrachten. Hij merkt daarbij op: “Het inschrijven op een aanbesteding brengt kosten met zich mee. Die behoren tot het ondernemersrisico en worden meegenomen in de hoogte van de inschrijfsom.”Er zijn echter situaties waarbij de inschrijfkosten erg hoog zijn in verhouding tot de opdracht en daarom is in de Gids Proportionaliteit bepaald, dat een aanbestedende dienst een vergoeding moet bieden wanneer een gedeelte van de opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving te kunnen indienen. In dit verband vragen MKB INFRA en AFNL zich af of de Minister kennis heeft genomen van de voorstellen vanuit de mkb-praktijk voor een vergoedingssystematiek, waarbij bewust een onderscheid wordt gemaakt tussen opdrachten, waarbij sprake is van calculeerbare kosten (denk aan aanbesteding van een standaardbestek op laagste prijs) die risico ondernemer zijn en overige opdrachten, waarbij juist het proportionaliteitsbeginsel vereist, dat een zorgvuldige afweging m.b.t. de vergoeding van hoge aanbiedingskosten wordt gemaakt? AFNL en MKB INFRA zouden graag zien dat de Minister nadenkt over een nadere regeling rond tendervergoeding (bijv. met toepassing van vergoedingstabellen; vgl. het boekje  Contract op Maat van MKB INFRA), teneinde uniformiteit te bewerkstelligen.

Lees de brief aan de Tweede Kamer .

18 februari 2016

 

MKB INFRA Verzekeringsdienst

 logo arbocatalogi

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.