Login


MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen maakt tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA de nieuwe leden van de Adviesraad van MKB INFRA bekend. Met de Adviesraad, waarin een aantal vooraanstaande deskundigen en prominenten zitting hebben, krijgt MKB INFRA - gevraagd en ongevraagd - advies over de implementatie van maatschappelijk relevante thema’s in de bedrijfsvoering. Daarnaast kan de Adviesraad helpen de consequenties van de nieuwe aanbestedingspraktijk en de klimaatveranderingsproblemen naar MKB INFRA bedrijven te vertalen.

MKB INFRA stelt opdrachtgevers in de gelegenheid mee te dingen naar de MKB INFRA AanbestedingsAward 2017. Deze Award wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in januari 2017 in Rotterdam. De Award heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. De Award heeft een duidelijke relatie met de ‘nieuwe’ Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld aan grote en kleine opdrachtnemers biedt en eerlijke concurrentie stimuleert.

Nieuwe voorzitter/directeur voor MKB INFRA

De Algemene Ledenvergadering van MKB INFRA heeft vandaag in het Sparta Stadion in Rotterdam besloten haar vertrekkend voorzitter Daan Stuit en directeur Wim van der Maas te benoemen tot Erelid van de organisatie. Philip van Nieuwenhuizen is tijdens de Algemene Ledenvergadering geïnstalleerd als nieuwe voorzitter/directeur van MKB INFRA.

Een groot aantal organisaties in de GWW en Infra, waaronder MKB INFRA, hebben hun handtekening onder de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ gezet. Met deze Green Deal spreken deze organisaties af om voor de komende 4 jaar de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof te reduceren. Dit doen zij door brandstofbesparend werken met mobiele werktuigen te stimuleren. Onder de betrokken partijen zijn bouwbedrijven, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, lokale overheden en de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken. Met de Green Deal verklaren deelnemende partijen zich in te zetten om de milieubelasting door het uitvoeren van werk in de GWW sector te verminderen. Dat kan zijn door daadwerkelijk zuiniger te werken zoals met het Nieuwe Draaien, maar ook door daar bij het verstrekken van de opdracht aandacht aan te besteden en milieuvriendelijk werken te belonen.

MKB INFRA heeft een spoorboekje opgesteld om tot nieuwe samenwerkingsvormen tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers te komen. Als eerste in het oog springend voorbeeld is in Rotterdam een eerste ‘Open MKB-convenant GWW’ ontstaan door samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en opdrachtnemers.

AFNL en MKB INFRA zijn verheugd over de Kamerbrede inzet om het mkb-aandeel bij aanbesteden verder te vergroten en daartoe een aantal belemmeringen in de uitvoering en  toepassing van de Aanbestedingswet weg te nemen. Het enige dat MKB INFRA en AFNL nastreven is dat er een gelijk speelveld is voor alle bedrijven bij aanbestedingsprocessen. Er valt te twisten of tendervergoedingen wel of niet relevant of wenselijk zijn; feit is dat de kosten van inschrijven de pan uit rijzen en dat er een trend is dat degene met de mooiste brochure of presentatie veelal de gelukkige winnaar is en er niet wordt gekeken naar kwaliteit. Dat kun je bagatelliseren, maar helaas is dit de praktijk.

Dit stellen AFNL en MKB INFRA naar aanleiding van de behandeling van de Aanbestedingswet in de Tweede Kamer op 9 maart jl.

MKB INFRA en AFNL vragen zich af of de toegezegde brief van de minister van Economische Zaken over “Beter Aanbesteden” niet meer is dan een zoethoudertje en een poging om als lastig ervaren punten vooruit te schuiven. Dat zou geen recht doen aan de terechte kritiekpunten die vanuit diverse hoeken zijn ingebracht. In algemene zin onderschrijven MKB INFRA en AFNL de stelling van de minister  dat de huidige problemen niet zo zeer worden veroorzaakt door de wetgeving zelf, maar door de toepassing ervan. Dit schrijven MKB INFRA en AFNL in een brief aan de Tweede Kamer vooruitlopend op de behandeling van de Aanbestedingswet.

MKB INFRA, de organisatie voor en door ondernemers in de infrasector, heeft vandaag Philip van Nieuwenhuizen tijdens haar Algemene Ledenvergadering in Veenendaal unaniem gekozen tot haar nieuwe voorzitter/directeur. Van Nieuwenhuizen volgt per 1 juni 2016 Daan Stuit als voorzitter en Wim van der Maas als directeur van MKB INFRA op.
Gezien het gelijktijdig vertrek van zowel de huidige voorzitter als directeur van MKB INFRA is gezocht naar een opvolger die deze dubbelfunctie kan vervullen. De huidige voorzitter van MKB INFRA, Daan Stuit, draagt na een periode van 6 jaar het stokje over en de directeur, Wim van der Maas, na ongeveer 8 jaar. Daan Stuit zal nog tot eind dit jaar vice-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland blijven en namens AFNL en MKB INFRA de Europese vertegenwoordigingen blijven vervullen.

Onder deze titel presenteert MKB INFRA tijdens de ledenvergadering een boekje met voorstellen voor een betere mkb-infra aanbestedingspraktijk. 

Een echte doorbraak ten faveure van het mkb heeft de nieuwe Aanbestedingswet nog steeds niet kunnen bewerkstelligen. Rijkswaterstaat doet het in de ogen van opdrachtnemers beter en gemeenten slechter. Het onderhands aanbesteden groeit, het onnodig clusteren neemt weer toe, EMVI blijkt niet zaligmakend en de offertekosten bij EMVI rijzen de pan uit. Dit blijkt uit het onderzoek naar de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet, dat USP Marketing Consultancy in opdracht van MKB INFRA heeft gedaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. De ‘Monitor nieuwe Aanbestedingswet’ wordt vandaag overhandigd aan SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen, tijdens de Ledenvergadering van MKB INFRA in Veenendaal.

MKB INFRA presenteert vandaag tijdens de ledenvergadering haar reactie op de Marktvisie van de Waterschappen. Kleine en middelgrote infrabedrijven willen graag met opdrachtgevers, zoals de waterschappen meedenken over innovaties.

Op basis van de eerste evaluatie van de Aanbestedingswet door het ministerie van Economische Zaken, ziet MKB INFRA geen reden acuut de Aanbestedingswet te wijzigen. Het verontrust MKB INFRA echter wel dat de nieuwe Aanbestedingswet, die uitgaat van een gelijk speelveld, nog niet heeft geleid tot een groter aandeel aanbestedingen door het mkb. Hieraan zal zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers hard moeten worden gewerkt.

“Opmerkelijke gedachtenwisselingen” zo typeerde Jack Amesz, directeur van het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag, de vierde editie van ‘De Markt dat zijn we Samen’, dit keer met name over EMVI. De gemeente Den Haag organiseerde op 30 juni deze leer-bijeenkomst samen met MKB INFRA en Bouwend Nederland. Infra-ondernemers en gemeentelijke vertegenwoordigers discussieerden in kleine groepjes over hoe inkoop en aanbesteden te verbeteren en procesfouten te verminderen. Door deze leersessies kunnen beschikbare middelen beter worden ingezet en innovativiteit uit de markt beter worden benut, waardoor zowel burgers als bedrijven beter af zijn, aldus Daan Stuit, voorzitter MKB INFRA...

...

MKB INFRA ondernemers hebben te maken met ontsporingen in het betalingsgedrag waarbij termijnen van 90 tot 120 dagen geen uitzondering zijn. En veelal bereiken dit soort mededelingen mkb-aannemers per ultimatum, zonder dat sprake is van overleg, laat staan overeenstemming.  Ook wordt daarbij soms een even creatief als verwerpelijk arsenaal aan argumenten gehanteerd om onder wettelijke betalingstermijnen uit te komen. Op de laatste dag van de betalingstermijn blijkt er opeens iets niet te kloppen in een factuur van twee maanden eerder. Zo betoogt MKB INFRA-voorzitter Stuit tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken. Ook AFNL-voorzitter Klein Poelhuis leverde aan deze hoorzitting een bijdrage.

Er heerst grote onvrede bij met name mkb-ondernemers over de wijze waarop overheden betalen voor gww-opdrachten. En daarom moet het betalingsverkeer op de schop, vindt MKB INFRA. De brancheorganisatie roept andere brancheorganisaties in een vandaag tijdens de ledenvergadering gepresenteerd Manifest op zich aan te sluiten bij dit MKB INFRA-initiatief, dat een kanteling teweeg moet brengen in het denken over betalingen.

Tijdens de algemene ledenvergadering van MKB INFRA bepleitte voorzitter  Daan Stuit het nog verder opknippen van projecten van Rijkswaterstaat en het verjongen van het opdrachtnemersbestand van RWS. De opzet van de nieuwe Marktvisie van Rijkswaterstaat biedt RWS de kans meer rekening te houden met het midden- en kleinbedrijf.

nijkerkerbrugRijkswaterstaat streeft naar betere samenwerking met de markt. Zonder verspilling van tijd en geld door juridificering en overbodige regels. Rijkswaterstaat is daarom in samenwerking met MKB INFRA, NL Ingenieurs en Bouwend Nederland gestart met project DOEN, een pilot waarin met de markt wordt samengewerkt aan de renovatie van de Nijkerkerbrug in Flevoland. Doordat het om een wat kleiner overzichtelijk project gaat, kunnen hier zowel mkb als grote bedrijven deelnemen.

Het ‘open’- convenant dat de gemeente Rotterdam met steun van MKB INFRA met MKB Rijnmond heeft gesloten krijgt navolging. Resultaten van het ‘open’ convenant zijn betere kwaliteit, efficiency en lagere kosten. Op een bijeenkomst op de Bouwcampus in Rotterdam, presenteerden de convenantpartners onlangs de resultaten aan een aantal geïnteresseerde opdrachtgevers (gemeenten, provincies, waterschappen), die in de startblokken staan om deze manier van werken over te nemen. Het open convenant in Rotterdam betekent; open en eerlijke afspraken maken over behoeften en gewenste investeringen. De gemeente betrok het MKB al vroeg in het proces bij de planvormig, zodat de stad de expertise en creativiteit van de bedrijven optimaal kon benutten. Dankzij de goede communicatie en heldere afspraken kan het bouwproces sneller verlopen, met minder overlast voor de omwonenden. Dit helpt de gemeente Rotterdam haar ambities waar te maken: te zorgen voor een leefbare, veilige en duurzame stad, met ruimte voor economische ontwikkelingen en kansen voor alle inwoners.

Door verschillende Tweede Kamerleden, Carola Schouten (CU), Kees Verhoeven (D66) en Erik Ziengs (VVD) zijn in de afgelopen maanden vragen gesteld aan de minister van EZ (en I&M) over de toepassing van de nieuwe aanbestedingsregels, door opdrachtgevers en met name ook door Rijkswaterstaat. Dit onder meer naar aanleiding van de MKB INFRA monitor Aanbestedingswet en door MKB INFRA-leden aangedragen knelpunten.

MKB INFRA en AFNL pleiten al geruime tijd voor het inperken van betalingstermijnen door zowel particuliere opdrachtgevers als overheidsopdrachtgevers. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog. Mkb-aannemers fungeren bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ en komen daardoor zelf in financiële problemen.

PHS 4628 300Een mini-symposium, georganiseerd door CROW en MKB INFRA, tijdens de InfraTech moest enige duidelijkheid verschaffen over Past Performance bij aanbestedingen. Is dit een lust of een last?, zo was de vraag. Iman Koster, directeur van CROW, nam de aanwezigen mee op een zoektocht naar wat Past Performance is en zou moeten zijn. Overheid en bedrijfsleven hebben lang langs elkaar heen geleefd, daar moet weer verandering in komen en hopelijk samenwerking van komen. Om enige structuur in de discussie te brengen, presenteerde MKB INFRA een manifest met een aantal uitgangspunten voor past performance.

De MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 is gewonnen door de gemeenten Steenwijkerland en Tilburg. Deze gemeenten mogen zich volgens de jury met een ex aequo score beiden de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken 2015 noemen. De gekozen aanbestedingsprocedures, de bijbehorende gunningscriteria, de objectieve beoordeling van kwaliteit en inschrijfprijs en de motivatie zijn bij deze  gemeenten dusdanig verankerd in de ‘bedrijfscultuur’ dat hier terecht kan worden gesproken van een level playing field voor mkb en grote bedrijven, zo motiveerde juryvoorzitter Gert Peek de keuze van de jury. Zowel in Steenwijkerland als Tilburg durven politiek en ambtenaren kansen voor het mkb te creëren met aantoonbaar en verifieerbaar resultaat. De gemeenten Steenwijkerland en Tilburg ontvingen de MKB INFRA Award met certificaat 22 januari uit handen van wethouder T. Tankir van de gemeente Nijmegen (de eerste Award-winnaar) op de InfraTech in Rotterdam tijdens een bijeenkomst over aanbesteden van CROW en MKB INFRA.

De jury van de MKB INFRA AanbestedingsAward maakt vandaag bekend dat zij drie opdrachtgevers heeft genomineerd voor de Award die op 22 januari a.s. wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in Rotterdam. Het gaat om de gemeenten Apeldoorn, Steenwijkerland en Tilburg. Het is de tweede keer dat deze Award wordt uitgereikt voor de meest mkb-vriendelijke infra aanbesteder. De keuze van de jury is dit keer gevallen op drie gemeenten als opdrachtgevers, die een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere aanbesteders van infrastructurele werken.

Meest mkb-vriendelijke aanbesteder 22 januari bekend

Op donderdag 22 januari 2015 tussen 15.00 en 17.00 uur wordt in Rotterdam de MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 uitgereikt. Dit gebeurt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van MKB INFRA en CROW tijdens de InfraTech. De verkiezing van de MKB INFRA AanbestedingsAward 2015 is in volle gang, de inzendingen zijn binnen, de genomineerden bijna bekend en aan de jury de lastige taak de écht mkb-vriendelijkste opdrachtgever naar voren te halen. Dit gebeurt op 22 januari, wanneer de drie genomineerden zich hebben gepresenteerd.

Het lijkt erop dat bij aanbesteden via de nieuwe Aanbestedingswet de juiste weg is gevonden. Dit concludeert de voorzitter van MKB INFRA, Daan Stuit, tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA op 5 november, waar de nieuwste onderzoekresultaten zijn gepresenteerd door USP Marketing Consultancy.
Het clusteren van opdrachten lijkt zich te stabiliseren en zelfs iets af te nemen; één van de doelen van MKB INFRA destijds bij de totstandkoming van de nieuwe Aanbestedingswet. Daarnaast neemt de transparantie toe; een tweede doelstelling van de nieuwe Aanbestedingswet. Tevens neemt het aandeel EMVI binnen het aanbesteden bij opdrachtnemers toe. Maar minpunt blijft dat de offertekosten door EMVI nog steeds sterk toenemen en dat behoeft bijstelling, aldus MKB INFRA.

 

Download hier de pdf Aanbestedingsmonitor van MKB INFRA

6 november 2014

Mkb-vriendelijke opdrachtgevers gezocht !
MKB INFRA stelt opdrachtgevers in de gelegenheid mee te dingen naar de MKB INFRA Aanbestedings Award 2015. Deze Award wordt uitgereikt tijdens de InfraTech in januari 2015 in Rotterdam. De Award heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. De Award heeft een duidelijke relatie met de nieuwe Aanbestedingswet, die vorig jaar in werking is getreden en een gelijk speelveld aan grote en kleine opdrachtnemers biedt en eerlijke concurrentie stimuleert.

Gemeenten moeten op eenvoudige en eenduidige wijze de social returnverplichting in bestekken opnemen. Om dit te realiseren hebben MKB INFRA en Bouwend Nederland in een gezamenlijke actie een brief met voorbeeld bestektekst aan ruim 1000 wethouders sociale zaken/werk en inkomen en wehouders openbare ruimte / RO / stedelijke vernieuwing en verkeer gestuurd. Hiermee willen de aannemers bewerkstelligen dat SROI in de toekomst op passende wijze en duurzaam kan worden ingevuld. Tevens hopen zij dat hiermee een halt wordt toegeroepen aan de wirwar aan verschillende manieren van in- en toepassen van de SROI.

Download hier:

 

13 oktober 2014

Procedures kosten opdrachtnemers veel geld
Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers blijven worstelen met de nieuwe Aanbestedingswet. Opdrachtgevers zijn het laatste jaar positiever geworden over de nieuwe aanbestedingsprocedures en opdrachtnemers juist negatiever en kritischer. In grote gemeenten is het marktaandeel van het regionale mkb in de gww-sector het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Deze gemeenten hebben drempelbedragen bij onderhands aanbesteden echter massaal verhoogd, waardoor grotere werken met navenant hogere eisen ontstaan. Hiervan profiteren de middelgrote bedrijven, maar de kleine aannemers worden uitgesloten. Het aantal aanbestedingen via EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) stijgt. Nadeel is dat opdrachtnemers hierdoor hun offertekosten met maar liefst 34% hebben zien stijgen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet, dat USP Marketing Consultancy in opdracht van MKB INFRA heeft gedaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. De Aanbestedingsmonitor wordt vandaag overhandigd aan PvdA-Tweede Kamerlid Mei Li Vos tijdens de Ledenvergadering van MKB INFRA in Baarn.

Omslag Ongebaande wegen MKB INFRA, de brancheorganisatie van ondernemers in de grond-, weg- en waterbouw, nam enkele jaren na haar geboorte het initiatief aansluiting te zoeken bij de wereld van de wetenschap, opdrachtgevers, politiek  en ingenieursbureaus. Niet door een gesprek hier en een kennismaking daar, maar door een aantal prominenten te vragen zitting te nemen in een Adviesraad die de leden van MKB INFRA op alle mogelijke manieren ondersteunt in hun zoektocht naar nieuwe kansen en mogelijkheden.
En de leden toont hoe ze zich in een sterk veranderend maatschappelijk landschap moeten manifesteren en presenteren.

 

Inspirerende en gepassioneerde experts
Deze Adviesraad bestaat uit vier inspirerende en gepassioneerde experts, allen acterend  op sleutelposities, die hen in staat stellen eigenstandig en niet gehinderd door protocollen ons met hun kennis en inzicht te verrijken. Hubert Habib, directeur Grontmij, Hennes de Ridder, voorm. hoogleraar TU Delft, Arnoud van Vliet, directeur Waterschap Hollandsche Delta en Erik Ziengs, VVD-Tweede Kamerlid geven in het boekje “Ongebaande wegen” hun visie waar het gaat om de toekomst van de leden van MKB INFRA. Het boekje is gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA. Typisch een boekje dat in één keer uitleest. Niet omdat het maar een ”boekje” is, maar omdat de heren snaren raken die ondernemers in het hart van de bedrijfsvoering raken.

Het boekje is te bestellen bij het secretariaat van MKB INFRA voor €10,00, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0318 – 544905.

4 juni 2014

Middelgrote en kleine bedrijven zijn de motor van de economie; een onmisbare schakel die sociale innovatie en technische vooruitgang koppelen aan service- en dienstverlening, vakmanschap, kwaliteit en werkgelegenheid. Én, die zorgen voor leefbaarheid en levendigheid in steden en dorpen. In deze voor de bouw nog steeds economisch lastige tijd proberen bepaalde spelers in de bouw ‘kant-en-klaar-producten’ goed en als energiebesparend en duurzaam te verkopen met liefst overal nul-op-de-meter als het om energie gaat, en dan ook nog tegen een ‘zachte’ prijs. Op zich niets mis met die doelstellingen, maar wij hopen dat u zich realiseert dat het de mkb-bedrijven zijn en blijven die zorgen voor goede isolatie, hoogwaardig voeg- en metselwerk,  kwalitatief goed afgewerkte vloeren, muren of daken, adequate beschoeiing, efficiënt en arbovriendelijk aangelegde straten en fiets- en voetpaden en duurzame en milieuverantwoorde verwijdering van asbest en sloop van gebouwen.

MKB maatschappelijk en regionaal betrokken
Maatschappelijk verantwoord ondernemen belijden wij niet met de mond, maar dat doen we ‘gewoon’ zonder dat van de daken te schreeuwen. Het mkb wérkt niet alleen in uw gemeente, maar is ook betrokken bij een groot aantal maatschappelijke vraagstukken in buurten of wijken, sponsort vele plaatselijke instellingen en initiatieven en voert het werk uit met medewerkers die woonachtig zijn in uw gemeente en die zij bereid zijn op te leiden. Dit schrijven Aannemersfederatie Nederland en NOA in een brief aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders in Nederland om gemeenten alert te maken op de kwaliteiten van mkb-bedrijven in bouw, afbouw en infra.

Lees hier de brief aan de Colleges van B&W

12 mei 2014

 

In Drechtsteden hebben wethouder B. van de Burgt van Dordrecht, regionale bouwbedrijven, opleidingsbedrijven, branches en de sociale dienst Drechtsteden een samenwerkingsverklaring ondertekend om voor de korte en lange termijn de krachten te bundelen om instroom van vakbekwaam personeel in de sector te bevorderen en werknemers te ondersteunen bij hun duurzame inzet in bedrijven. De sector bouw en infra zou hiermee een impuls moeten krijgen, concreet vertaald in het beschikbaar stellen van onder meer 200 BOL- en BBL-trajecten (Beroepsondersteunende en Beroepsbegeleidende Leerweg) per jaar, het plaatsen van 50 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt nog eens 50 mensen met een plaats in een arbeidspool.

 

Intentieverklaring wordt ondertekend

Lees het persbericht
Lees hier de samenwerkingsovereenkomst

12 maart 2014

 

Vandaag 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen. Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij voortgang van het nieuwbouwtraject is een tussen-cao afgesproken. “Nu kunnen we versneld aan de slag voor een vernieuwde en moderne bouw-cao” aldus werkgeversvoorzitter George Raessens.

Eerste manifest lijsttrekkers gemeenten aangeboden aan Emile Roemer - SP

SP-Tweede Kamerfractievoorzitter Roemer neemt vandaag de eerste exemplaren in ontvangst van een AFNL/NOA-manifest met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en een EIM-enquête over de betrokkenheid van mkb-aannemers bij hun gemeente. Uit de enquête komt naar voren dat 84% van de mkb-aannemers gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, 1,5% van de bedrijfsomzet van mkb-bouwbedrijven naar goede doelen gaat, een kwart van de omzet binnen de eigen gemeentegrens wordt behaald en 40% van de mkb-bedrijven bewoners bij bouwprojecten betrekt en daar zeer tevreden over zijn.

In het manifest, dat naar alle ruim 4000 lijsttrekkers van lokale partijen gaat, roepen NOA en ANFL politici op zaken te doen met mkb-bedrijven, omdat dat politiek en maatschappelijk veel rendement oplevert. Naast werkgelegenheid in steden en dorpen levert het mkb deskundigheid en betrokkenheid – de ‘vakhanden’ in de bouw–, service, participatie van buurtbewoners, scholingen sponsoring van plaatselijke instellingen en verenigingen.

De heer Roemer ontvangt het manifest


Roemer ontvangt het manifest ‘het mkb bouwt aan en in de regio’ en de enquête ’Bouwers en hun gemeente’ uit handen van de voorzitters van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Henk Klein Poelhuis, en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, Jan van de Kant,  in Veenendaal.

Inmiddels zijn de EMVI-cursussen die CROW voor MKB INFRA heeft gegeven achter de rug. De cursussen genoten een zeer grote belangstelling en zijn verschillende malen bijgeboekt. Een groot aantal ondernemers en inkopers van MKB INFRA-leden kan nu met nog meer vertrouwen de EMVI-aanbestedingstrajecten tegemoet treden. In het verlengde daarvan staat op 4 juni EMVI weer volop in de belangstelling bij MKB INFRA. Tijdens de algemene ledenvergadering die dan plaatsvindt presenteert USP Marketing Consulting hoe er op dat moment door opdrachtgevers en opdrachtnemers met EMVI wordt omgegaan in het kader van de nieuwe Aanbestedingswet. De eerste gesprekken vinden daartoe op dit moment al plaats.

3 maart 2013

Eerste manifest lijsttrekkers gemeenten aangeboden aan Emile Roemer - SP

SP-Tweede Kamerfractievoorzitter Roemer neemt vandaag de eerste exemplaren in ontvangst van een AFNL/NOA-manifest met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en een EIM-enquête over de betrokkenheid van mkb-aannemers bij hun gemeente. Uit de enquête komt naar voren dat 84% van de mkb-aannemers gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, 1,5% van de bedrijfsomzet van mkb-bouwbedrijven naar goede doelen gaat, een kwart van de omzet binnen de eigen gemeentegrens wordt behaald en 40% van de mkb-bedrijven bewoners bij bouwprojecten betrekt en daar zeer tevreden over zijn.

In het manifest, dat naar alle ruim 4000 lijsttrekkers van lokale partijen gaat, roepen NOA en ANFL politici op zaken te doen met mkb-bedrijven, omdat dat politiek en maatschappelijk veel rendement oplevert. Naast werkgelegenheid in steden en dorpen levert het mkb deskundigheid en betrokkenheid – de ‘vakhanden’ in de bouw–, service, participatie van buurtbewoners, scholingen sponsoring van plaatselijke instellingen en verenigingen.

De heer Roemer ontvangt het manifest


Roemer ontvangt het manifest ‘het mkb bouwt aan en in de regio’ en de enquête ’Bouwers en hun gemeente’ uit handen van de voorzitters van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, Henk Klein Poelhuis, en Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, Jan van de Kant,  in Veenendaal.

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen waaronder bij de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Defensie en Rijkswaterstaat en 18 andere partijen, waaronder MKB INFRA en Aannemersfederatie Nederland vorig jaar bij de eerste tranche de handtekeningen zijn gezet. ondertekend op 10 juni 2013. In februari van dit jaar besloten ook een zestal provincies en onder meer TNO mee te doen aan deze Green Deal. De aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken. Kern van de aanpak is vanaf een zo vroeg mogelijke planfase duurzaamheidsaspecten zoals People-Planet-Profit, energiebesparing, leefbaarheid, duurzaam materiaalgebruik en beperking van grondstofgebruik mee te wegen.

10 februari 2014

Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers worstelen met de veranderingen als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet en de juiste implementatie binnen de organisatie. Opdrachtgevers hebben massaal drempelbedragen verhoogd, met name bij meervoudig onderhandse aanbestedingen. Het circuit van onderhands aanbesteden is groter geworden, waardoor aanbestedingskosten doorgaans dalen en aannemers mee profiteren, behalve als zij niet in dit onderhandse circuit voorkomen. Dit zijn een paar resultaten uit het eerste onderzoek naar de effecten van de nieuwe Aanbestedingswet, dat USP Marketing Consultancy in opdracht van MKB INFRA heeft gedaan onder opdrachtgevers en opdrachtnemers. De eerste Aanbestedingsmonitor wordt vandaag tijdens de Ledenvergadering van MKB INFRA in Gorinchem overhandigd aan Tweede Kamerlid Carola Schouten.

MKB INFRA vindt het verontrustend dat het aantal graafschades in het afgelopen jaar verder is toegenomen. Dat is juist het tegenovergestelde van hetgeen bedrijven en opdrachtgevers willen. MKB INFRA is het met het Agentschap Telecom eens dat de problematiek van de graafschades moet worden teruggedrongen. Sterker nog MKB INFRA heeft zelf ‘de kat de bel aangebonden’ door met de presentatie van het ‘Zwartboek grondroeren’ aan te geven waar in de praktijk de pijnpunten bij het veroorzaken van schades met graven zitten. Op juridische knokpartijen zit geen enkele partij te wachten, zeker niet in een tijd waarin op de kleintjes wordt gelet.

Uit onderzoek van het Kabel- en Leiding Overleg (KLO) naar oorzaken van graafschades blijkt dat een aantal grondroerders per branche bovengemiddeld goed scoort op het voorkomen van graafschades. Dat wil zeggen dat ze een relatief laag aantal graafschades hebben per gedane Klic-melding. Het KLO heeft KIWA Technology opdracht gegeven te onderzoeken welke factoren hierbij een rol spelen. KIWA presenteerde de onderzoeksresultaten tijdens het KLO congres op 6 juni 2013. Het rapport beschrijft de succesfactoren die een rol spelen bij het voorkomen van graafschade bij grondroerders die op dit onderwerp goed scoren. Deze succesfactoren zijn geen absolute maatstaf, maar een checklist van goede punten waar andere bedrijven iets aan kunnen hebben. Onderzoekrapport en presentatie zijn hieronder te downloaden.

Download hier het rapport Succesfactoren bij preventie graafschade

Download hier de presentatie van het onderzoek

logo bouw nou opOnder het motto ‘Bouw nou op!’ roept een aantal organisaties van werknemers en werkgevers in de bouw, waaronder de Aannemersfederatie het kabinet op om per direct met een investeringsimpuls voor de bouwsector te komen. Dit gebeurt aan de hand van een open brief die 20 juni met een ludieke actie in Den Haag wordt aangeboden aan regering en parlement.
Minister Blok voor Wonen neemt de brief namens de regering in ontvangst.

MKB-Infrabedrijven moeten in de toekomst kunnen worden gefaciliteerd combinaties te vormen bij hele grote of complexe werken. En niet achteraf tot de orde en ‘erger’ worden geroepen door de NMa voor monopolistisch gedrag. Dit zei MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit tijdens de voorjaarsledenvergadering van MKB INFRA in Baarn.

Na het aankaarten van de problematiek van de kabelschade via de presentatie van het ‘Zwartboek Grondroeren’ en het meerdere malen publiekelijk stellen van de hamvraag wie verantwoordelijk is voor wat en wie de rekening aan de broek krijgt, is met diverse gealarmeerde beheerders en diensten om de tafel gezeten. Waarna MKB INFRA heeft ingestemd met het toetreden tot het Kabel- en Leidingoverleg. In dat overleg gaan we niet in herhaling zeuren wat ons dwarszit, aldus MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit, maar absoluut constructief meewerken om de jaarlijks nog steeds oplopende kosten van beschadiging sterk terug te dringen. Via onder meer deze weg roept MKB INFRA de leden op om MKB INFRA-vertegenwoordiger René Fronik van de juiste input te voorzien om deze geldverspilling tot een minimum terug te brengen.

Meedoen in Kabel- en Leidingoverleg

Na het aankaarten van de problematiek van de kabelschade via de presentatie van het ‘Zwartboek Grondroeren’ en het meerdere malen publiekelijk stellen van de hamvraag wie verantwoordelijk is voor wat en wie de rekening aan de broek krijgt, is met diverse gealarmeerde beheerders en diensten om de tafel gezeten. Waarna MKB INFRA heeft ingestemd met het toetreden tot het Kabel- en Leidingoverleg. In dat overleg gaan we niet in herhaling zeuren wat ons dwarszit, aldus MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit, maar absoluut constructief meewerken om de jaarlijks nog steeds oplopende kosten van beschadiging sterk terug te dringen. Via onder meer deze weg roept MKB INFRA de leden op om MKB INFRA-vertegenwoordiger René Fronik van de juiste input te voorzien om deze geldverspilling tot een minimum terug te brengen.

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die vandaag door onder meer MKB INFRA en Aannemersfederatie Nederland en de  ministeries van Infrastructuur en Milieu (plus Rijkswaterstaat), Economische Zaken, Defensie, Prorail en 15 andere partijen is ondertekend. Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Kern van de Aanpak Duurzaam GWW is dat vanafeen zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, eefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen.

MKB INFRA wil meer zijn dan een belangenorganisatie voor de leden. De organisatie beschouwt haar streven naar een gelijk speelveld in de markt voor alle partijen als een missie die een fundamenteler doel dient dan alleen de belangen dienen van de eigen leden. Zo heeft ze zich gemanifesteerd in de discussie over de Aanbestedingswet en de Crisis- en Herstelwet en zo zal ze zich in voorkomende gevallen blijven manifesteren. Die opstelling heeft er mede toe geleid een Adviesraad op te richten. Een Adviesraad die de doelstellingen van de organisatie in grote lijnen onderschrijft en bereid is hier constructief en creatief over te adviseren, gevraagd en ongevraagd.

Tijdens het KLO Nationaal kabels en leidingencongres op 6 juni 2013 wordt onder leiding van dagvoorzitter Gijs Wanders met de overheid en vertegenwoordigers uit de sector over de huidige WION regeling gesproken: Zijn de gravers, de netbeheerders en de beheerders van de bodem helemaal tevreden met de huidige regeling? Of kan het beter? Keynote speaker Jan Rotmans, o.a. bekend van VPRO’s ‘Tegenlicht’. Hoe zou deze visionair de graafsector op de schop nemen? MKB INFRA is sinds deze maand lid van het KLO.

MKB INFRA en de Gemeente Den Haag organiseren op 6 juni a.s. van 14.00 tot 17.00 uur in Den Haag de bijeenkomst ‘de markt zijn wij samen’.  De bijeenkomst staat in het teken van “Vernieuwend Aanbesteden” waarbij een viertal thema’s op de agenda staat: Aanbestedingswet 2013, Past Performance (invoering testfase staat in Den Haag in de startblokken), Duurzaamheid (in de EMVI), Ketensamenwerking (specialistische kennis / rol onderaannemer en rol opdrachtgever?).

Tijdens de onlangs door MKB INFRA georganiseerde bijeenkomsten over kabelschade is naar voren gekomen, dat er nog wel wat onduidelijkheid/onbekendheid over/met de regelgeving bestaat. Zo kwam tijdens deze sessies de wens naar voren, activiteiten in het kader van het zorgvuldig graafproces buiten de concurrentie te trekken. Dit, terwijl er nu al bepalingen bestaan waarin zaken als 'graven van proefsleuven’ e.d. concreet zijn vastgelegd. Of deze in de praktijk ook daadwerkelijk worden toegepast, is uiteraard een ander verhaal. 

Adviesraad MKB INFRA stelt zich voor
Op 22 mei a.s. stelt de Adviesraad van MKB INFRA, bestaande uit prominenten uit opdrachtgeversland en wetenschap zich voor tijdens de Algemene Ledenvergadering in Baarn. Hiermee hoopt MKB INFRA – gevraagd en ongevraagd – advies te krijgen over de implementatie van maatschappelijk relevante thema’s in de bedrijfsvoering.
 
Praktijk nieuwe Aanbestedingswet monitoren
De komende periode staat voor MKB INFRA voor een belangrijk deel in het teken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe contractvormen als gevolg van de nieuwe Aanbestedingswet. MKB INFRA heeft als geen ander gestreden voor deze nieuwe wet en zal uiteraard op de voet volgen of de wet mkb-aannemers bij aanbestedingen een gelijkwaardiger concurrentiepositie oplevert.

Uitnodiging, agenda en aanmeldingsformulier zijn voor leden beschikbaar door in te loggen.

Het AdviesCentrum Aanbestedingen Grond- Weg en Waterbouw (ACA GWW), is in 2012 veel benaderd voor advies bij aanbestedingen in de groen- en infrasector. Veel vragen kwamen binnen over disproportionele geschiktheidseisen, maar ook Social Return bestekseisen leverde de nodige vragen op. In het jaarbericht 2012 presenteert ACA GWW praktijkvoorbeelden en blikt zij vooruit op de nieuwe aanbestedingswet.

De twee informatiebijeenkomsten over kabelschade en aanbestedingswet waren een groot succes. Het resulteerde in twee zeer volle zalen waarin alle MKB INFRA-leden de informatie opzogen en veel vragen stelden aan de sprekers over zowel kabelschade als aanbestedingswet. De presentatie over kabelschade van Robert-Jan Looijman van Agentschap Telecom, alsmede een folder van het Agentschap Telecom over zorgvuldig graven kunnen leden van MKB INFRA downloaden door in te loggen. Ook de presentatie van Meriam de Koning over de Aanbestedingswet is te downloaden van de ledensite door  in te loggen.

Aannemings- en transportbedrijf Klein Wieringen uit Hippolytushoef is als eerste uit het collectieve branchebrede opleidingstraject van MKB INFRA gecertificeerd voor de CO-2-prestatieladder. Directeur Piet Klein van Klein Wieringen ontving uit handen van Daan Stuit, voorzitter van MKB INFRA, en Rense Kuil van certificeerder KIWA Nederland het certificaat niveau 3. Aan de eerste cursusronde doen 9 MKB INFRA bedrijven mee; de certificering van de andere 8 bedrijven volgt naar verwachting snel.

De MKB INFRA AanbestedingsAward is gewonnen door de gemeente Nijmegen. Deze gemeente is volgens de jury de meest mkb-vriendelijke aanbesteder van infrastructurele werken. De gekozen aanbestedingsprocedures, de bijbehorende gunningscriteria en de objectieve geanonimiseerde beoordeling van kwaliteit en inschrijfprijs, zijn bij de gemeente Nijmegen dusdanig verankerd in de ‘bedrijfscultuur’ dat hier terecht kan worden gesproken van een level playing field voor mkb en grote bedrijven, zo motiveerde juryvoorzitter Theo van der Kuil de keuze van de jury. De gemeente Nijmegen ontving de MKB INFRA Award met certificaat vandaag uit handen van MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit op de InfraTech in Rotterdam.

MKB INFRA nodigt bezoekers en standhouders van de InfraTech 2013 uit voor een Nieuwjaarsborrel op woensdag 16 januari a.s. De Nieuwjaarsborrel volgt direct op de verkiezing van de meest Mkb-vriendelijke opdrachtgever (uitreiking van de MKB INFRA AanbestedingsAward), die om 11.00 uur begint. Verkiezing en borrel zijn in zaal Dock 3 (tot uiterlijk 13.00 uur).

Drie redenen om met elkaar het glas te heffen:

 • uitreiking van de MKB INFRA AanbestedingsAward
 • eindelijk een nieuwe Aanbestedingswet
 • en een voor infrabedrijven zeer (in-)spannend 2013

Tijdens de Infratech organiseert MKB Infra een aantal bijeenkomsten/workshops. Leden van MKB Infra zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De deelname is gratis voor leden.

 

Woensdag 16 januari 2013

 • 11.00 tot 12.00 uur
  Bijeenkomst van MKB INFRA over MKB-vriendelijk opdrachtgeverschap met uitreiking ‘MKB INFRA Aanbestedings Award’.
 • 14.00 tot 16.00 uur
  Workshop Duurzaam ondernemen

Donderdag 17 januari 2013

 • 11.15 tot 13.00 uur
  Workshop Kwalitatief en effectief aan de slag met social return


Alle evenementen vinden plaats in zaal Dock 3. Leden kunnen zich gratis aanmelden voor deelname aan de bijeenkomsten en workshops. Log in om in te schrijven.

MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit maakt tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA de oprichting van een Adviesraad bekend. Met de oprichting van de Adviesraad, waarin een aantal vooraanstaande deskundigen en prominenten plaatsneemt, hoopt MKB INFRA - gevraagd en ongevraagd - advies te krijgen over de implementatie van maatschappelijk relevante thema’s in de bedrijfsvoering. Daarnaast kan de Adviesraad helpen de consequenties van de nieuwe aanbestedingspraktijk naar MKB INFRA bedrijven te vertalen.

Leden van MKB INFRA, mkb-ondernemers in de grond-, weg- en waterbouwsector, worden in toenemende mate geconfronteerd met netbeheerders die op voorhand met een beschuldigende vinger naar mkb-infra-ondernemers wijzen als er schade wordt veroorzaakt aan kabels en leidingen. Voor MKB INFRA ligt deze zaak genuanceerder. De dichtheid van de ondergrondse infrastructuur is enorm toegenomen evenals het aantal beheerders van deze kabels en leidingen. Communicatie over de schade is meestal niet aan de orde en relevante stukken voor de bewijslast worden achtergehouden. De grondroerder moet maar bewijzen dat de schadefactuur niet voor hem is. Reden voor MKB INFRA een ‘Zwartboek grondroeren’ op te stellen met daarin  cases en overwegingen over schade aan kabels en leidingen door graafwerk.

MKB INFRA heeft het initiatief genomen een prijs in te stellen voor de meest MKB-vriendelijke opdrachtgever (aanbesteder); de MKB INFRA Aanbestedings Award. De instelling van deze prijs heeft tot doel opdrachtgevers uit overheden en semi-overheden te stimuleren mkb-bedrijven betere kansen op opdrachten in de grond-, weg- en waterbouw te geven. De Award heeft een duidelijke relatie met de nieuwe Aanbestedingswet, die een gelijk speelveld aan grote en kleine opdrachtnemers biedt en een eerlijke concurrentie stimuleert.

Dit maakt MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit vandaag bekend tijdens de ledenvergadering van zijn organisatie. Opdrachtgevers kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de Award. MKB INFRA is de brancheorganisatie voor kleine en grote infrabedrijven.

MKB INFRA rekent er op dat de Tweede Kamer er bij de behandeling van het Belastingplan 2013 alles aan doet de nadelige effecten van de voorgenomen afschaffing van het accijnsvoordeel op rode diesel per 1 januari 2013 te voorkomen. Afschaffing van het accijnsvoordeel leidt tot een directe kostenstijging voor ondernemers, die zeker in deze economisch slechte tijd extra negatieve gevolgen heeft voor bedrijven in de infrasector. Temeer, daar de Risicoregeling GWW, die op elk bestek van toepassing zou moeten zijn, door opdrachtgevers bijna overal wordt uitgesloten.

Verandert het machtsevenwicht in de grond- weg- en waterbouw? Dit was de centrale vraag tijdens een drukbezocht mini-symposium van MKB INFRA in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Marcel Metze het onderzoeksrapport ‘Meer markt, Minder MKB?’. Daarna schoten drie Tweede Kamerleden op de problematiek van het aanbesteden in, tijdens een paneldiscussie geleid door Taco van Hoek.

MKB INFRA is verheugd dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Aanbestedingswet.
De nieuwe aanbestedingsregels moeten gaan zorgen voor een gelijk speelveld, zodat ondernemers van klein tot groot gelijke kansen krijgen op opdrachten.
Het meedingen naar opdrachten in een aanbestedingsprocedure wordt eenvoudiger en transparanter. Bovendien mogen opdrachten niet meer dusdanig worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans maken en er mogen geen onredelijke contractvoorwaarden aan ondernemers worden gesteld.

MKB-infrabedrijven staan open voor het inzetten van uitkeringsgerechtigden. MKB-ondernemers zien dit als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Echter, deze bedrijven ervaren veel knelpunten bij de door overheden (veelal gemeenten) opgelegde social-returnverplichtingen bij het aanbesteden van werk voor een deel van de aanneem- of loonsom.

Gebrek aan ervaring bij gemeenten
En ook gemeenten hebben nog weinig ervaring met een goede inzet van social return. Zo blijkt uit het TNO-project ‘Beter samenwerken rond social return’. Op basis van dit project heeft MKB INFRA een handleiding ‘social return on investment in mkb-infrabedrijven’ samengesteld met knelpunten, conclusies, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden.

Bedrijven in de infrasector hebben in toenemende mate te maken met gemeenten en andere overheden die bij aanbesteden van werken social return toepassen. Hierbij gaat het om het verplicht inzetten van uitkeringsgerechtigden bij het aanbesteden van werk voor een deel van de aanneem- of loonsom.

MKB-bedrijven in de infrasector staan in principe open voor het inzetten van uitkeringsgerechtigden. Echter, mkb-bedrijven ervaren behoorlijk wat knelpunten bij de door overheden (veelal gemeenten) in aanbestedingen opgelegde social-returnverplichtingen. En ook veel gemeenten hebben nog weinig ervaring met de inzet van social return. Aan de hand van een project met TNO heeft MKB INFRA daarom een handleiding gemaakt. 

Op maandag 5 november 2012 om 16.00 uur vindt de presentatie plaats van een rapport, dat onderzoeksjournalist Marcel Metze heeft geschreven in opdracht van enkele middelgrote infrabedrijven, leden van MKB INFRA. Het rapport gaat over de aanbestedingspraktijk van overheden en semi-overheden in de afgelopen jaren in de grond- weg- en waterbouw.
De titel van het rapport luidt: “Meer markt, minder MKB?” 

Op donderdag 11 oktober vindt de Najaarsexcursie van MKB INFRA plaats op het Bouw & Infrapark in Harderwijk. Een prachtige kans om dit uitgebreide complex te bezoeken en kennis te maken met uitermate belangrijke spelers (SOMA en Fundeon) van de toekomst.

 

Leden vinden meer informatie en een aanmeldformulier in de besloten ledensite.

Om gunningsvoordeel op aanbestedingstrajecten te krijgen is MKB INFRA voor de leden gestart met het versneld behalen van een certificaat op de CO2-Prestatieladder. Onder begeleiding van advies- en ingenieursbureau DHV en CROW start deze week het eerste collectieve opleidingstraject. Mkb-ondernemers volgen dit versnellingstraject collectief met als doel sneller, efficiënter en goedkoper aan de benodigde eisen voor certificering op de CO2-Prestatieladder te voldoen. MKB INFRA is hiermee de eerste brancheorganisatie die haar leden een collectief traject aanbiedt.

De voorzitter MKB INFRA, Daan Stuit, is opgelucht dat de Eerste Kamer de Aanbestedingswet gaat behandelen. Er is het mkb in de infrasector alles aan gelegen dat er nu snel een nieuwe Aanbestedingswet komt, die een eerlijker speelveld voor mkb en grote bedrijven biedt. Even was er bij MKB INFRA vrees dat het het nieuwe wetsvoorstel Aanbestedingen in de Eerste Kamer net zo zou vergaan als het oude. Maar nu in termen van ‘controversieel verklaren’ in plaats van een paar jaar geleden ‘verwerpen’.

Het kansen bieden aan jongeren of oudere jongeren die tijdelijk de boot hebben gemist en waarvoor in goed Nederlands de term social return on investment is uitgevonden, is een thema van buitengewoon belang. MKB INFRA-voorzitter Daan Stuit stelt in zijn voorjaarsrede tijdens de ledenvergadering er alles aan te willen doen om social return in de bedrijven tot een doorslaand succes te maken, maar dan mag dit niet verworden tot een hype waarbij politici zich haasten er op te scoren.  

Gijs Buijs, vice-voorzitter van Aannemersfederatie Nederland, belichtte tijdens de ledenvergadering van MKB INFRA het wel en wee van de nieuwe Bouw-CAO. Met daarop aansluitend en inspelend een presentatie van Mark Griede, met de mogelijkheden die de nieuwe CAO biedt voor een Jaarmodel.

Tijdens een drukbezochte algemene ledenvergadering van MKB INFRA in mei in Baarn is een drietal nieuwe arrangementen voor leden gepresenteerd. Met de introductie van deze collectieve branche-arrangementen, timmert MKB INFRA verder aan de weg van professionalisering en het bieden van ledenvoordelen.

Cao-partijen in de bouw hebben 24 maart 2012 een principeakkoord gesloten met onder andere afspraken op het gebied van scholing, arbeidstijden en reisuren. Dit principe-akkoord ligt nu voor aan achterbannen.

Lees verder op de site van de AFNL (Achterliggende stukken te zien na inloggen, leden van MKB Infra die nog geen toegangscode hebben tot de site van de AFNL kunnen deze bij het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanvragen)

infracampus

Tijdens de InfraCampus stond het thema 'Samen Infra-ambities waarmaken op Olympisch niveau' centraal. Aan de hand van ervaringen in de topsport werden vergelijkingen gemaakt tussen topsport en infrastructuur. Daarnaast werd via workshops creatief nagedacht over duurzaamheid en innovatie.

MKB INFRA is verheugd dat de Tweede Kamer zojuist de volledige Aanbestedingswet heeft aangenomen. Nu de Eerste Kamer nog. De nieuwe wet is erop gericht de door MKB INFRA zo gewenste eerlijke concurrentie bij aanbestedingen te bewerkstelligen tussen mkb en grootbedrijf. Vorige week is al gestemd over een aantal amendementen en moties, dat er –samen met de nu aangenomen wet- voor zorgt dat het lang bepleite gelijke aanbestedingsspeelveld tussen mkb en grote bedrijven wordt gerealiseerd. Met name het aangenomen amendement over de gelijktijdig met de wet via een Algemene Maatregel van Bestuur in werking tredende Proportionaliteitsgids, is hierbij volgens MKB INFRA cruciaal.

MKB INFRA is verheugd dat inmiddels in de Tweede Kamer is ingestemd met een aantal amendementen dat ervoor zorgt dat de nieuwe Aanbestedingswet eerlijke concurrentie garandeert tussen mkb en grootbedrijf. MKB INFRA rekent erop dat met de stemming in de Tweede Kamer over de gehele wet op 14  februari 2012 het zo gewenste gelijke aanbestedingsspeelveld tussen mkb en grote bedrijven naderbij komt. Ook het inmiddels aangenomen amendement over de gelijktijdig met de wet in werking tredende Proportionaliteitsgids, is daarbij cruciaal. MKB INFRA vindt het goed om te zien dat veel van de praktijkvoorbeelden die door de leden van MKB INFRA zijn aangedragen, zijn vertaald in amendementen die nu zijn aangenomen.

Met het oog op de totstandkoming van de Aanbestedingswet in de Tweede Kamer, vraagt MKB INFRA de Kamerleden een wet die eerlijke concurrentie garandeert tussen grootbedrijf en mkb en ruimte biedt om te ondernemen. Een wet met een gelijk aanbestedingsspeelveld voor grootbedrijf en mkb houdt volgens MKB INRA in dat er geen ongebreidelde clustering van opdrachten plaatsvindt en dat er maximale transparantie is in het aanbestedingsproces. Daarnaast zijn uniformering van aan te besteden opdrachten en heldere (schriftelijke) motivering van besluitvorming tijdens de aanbestedingsprocedure, van belang. Last, but not least zijn een minimum aan administratieve lasten en een correcte invulling van het proportionaliteitsbeginsel, met verplichte toepassing van de proportionaliteitsgids, cruciaal. 

Het CROW is bezig met een groot onderzoek naar contract-/aanbestedingsvormen. In 2011 zijn diverse interviews gehouden bij opdrachtgevers, opdrachtnemers en ingenieursbureaus. Begin 2012 vindt een groot online onderzoek plaats. De vragenlijsten hiervoor komen in de tweede week van januari (waarschijnlijk rond 9 januari) online te staan.

Wij roepen leden en niet-leden op deel te nemen aan het onderzoek. Wij informeren u op deze site als de vragenlijst beschikbaar is.

Hoe kunnen MKB-bedrijven in de Infra-sector samenwerken met gemeenten om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen? Vijf bedrijven gaan met gemeenten met kennis van TNO aan de slag om te leren hoe zo’n samenwerking tot een win-winsituatie kan leiden. Doel: meer mensen duurzaam aan het werk, een groter reservoir aan inzetbaar personeel, een goed draaiend bedrijf. De leerervaringen worden met behulp van MKB-Infra uitgedragen in de sector.

omslag brochureDuurzaamheid meewegen bij alle fases in de levenscyclus van een aanbestedingsproces; dat is het uitgangspunt van Duurzaam GWW. Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van een aantal organisaties als publieke opdrachtgevers en marktpartijen in de Spoor- en Grond-, Weg- en Waterbouw, waarin ook MKB INFRA participeert.

Brochure
Dit kan bijvoorbeeld door het combineren van bouwfases en het stimuleren van de levenscyclusbenadering. Duurzaam GWW heeft een brochure uitgebracht, waarin staat hoe dit te stimuleren en wat het oplevert.

Download: pdf Brochure Werk mee aan duurzaam GWW (alleen in te zien voor geregistreerde gebruikers)

Tijdens de goed bezochte ledenvergadering in Gorinchem waren de kaarten grotendeels gezet op een discussie over het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, met drie rechtstreeks betrokkenen en verantwoordelijken, de heren J. Boutkan (Enschede), F. van den Hoogen (Nijmegen) en M. Stuijts (BIZOB Zuid-Oost Brabant). Zij gingen één op één de discussie aan met de MKB INFRA leden M. van den Berkt (Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos BV), R. Fronik (Fronik Infra BV) en J. Middelkamp (Sallandse Wegenbouw BV).

Nieuwegein,  2 november 2011

Tenminste de helft van de infraprojecten die in Noord-Nederland wachten op aanbesteding moeten worden gerealiseerd door mkb-infrabedrijven. Vooruitlopend op de nieuwe Aanbestedingswet, waarin –naar verwachting- mkb-bedrijven dezelfde kansen krijgen als grote bedrijven -  moeten de Noordelijke provincies afzien van het onnodig clusteren van projecten en voorkomen dat onnodig drempels worden opgeworpen voor mkb-bedrijven. Mkb-infrabedrijven hebben kwalitatief en kostentechnisch zoveel te bieden dat Noord-Nederland zich in eigen voet zou schieten en maatschappelijk onnodig kosten zou maken als dat wordt genegeerd.
Dit stelt de voorzitter van MKB INFRA, Daan Stuit, vandaag tijdens de ledenvergadering in Gorinchem, in reactie op de voortgangsbijeenkomst van de drie Noordelijke provincies over het zogenoemde RSP-pakket van 3 miljard euro.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst van MKB INFRA met Tweede Kamerleden kwam een grote hoeveelheid voorbeelden van inconsequentie en slechte aanbesteding door overheden naar voren. Al deze voorbeelden vormden munitie voor een spervuur aan amendementen op de nieuwe Aanbestedingswet die binnenkort door de Tweede Kamer moet worden behandeld. Tevens presenteerde de voorzitter van de commissie Aanbestedingen van MKB INFRA een manifest met de belangrijkste pijnpunten van de huidige wet en oplossingen voor de nieuwe wet. Dit manifest is tijdens de bijeenkomst in Nieuwspoort aangeboden aan de Tweede Kamerleden.

Lees verder in BouwBelang nr 5, pagina’s 6, 7.

Downloads:

pdf   Manifest Nieuwe Aanbestedingswet 2011

icon Memorandum Aanbestedingswet 2011

document   Powerpointpresentatie debat met leden Tweede Kamer 6 september 201 (let op, bestand is meer dan 2mb groot)

In het besloten ledendeel is de pdf presentatie van mevrouw M. de Koning over ACA GWW in te zien. Zij gaf deze tijdens de Algemene Leden Vergadering. Deze is alleen toegankelijk voor leden.

Bedrijven krijgen in toenemende mate te maken met wijzigingen in de wetgeving van Arbo en Milieu, maar ook met eisen van opdrachtgevers. In de markt worden er heden ten dage zoveel eisen (certificaten) gesteld,
dat het lastig is voor bedrijven om een hierin goede structuur te krijgen.  MKB Infra heeft afspraken met (AKA van Anen Kwaliteit en Arbo Advisering) om hun leden voor te lichten c.q. te begeleiden bij dit soort zaken.


Document

AKA kan u bij alle beschreven onderwerpen adviseren c.q. begeleiden. Wij willen in de ledenvergadering peilen in hoeverre er behoefte is aan voorlichting/begeleiding met betrekking tot de beschreven onderwerpen. pdf Dit document is als voorbeeld geschreven, het bevat een korte uitleg van de wetgeving en alle zaken waarmee wij geconfronteerd worden. Het document is alleen in te zien door leden.

Wij hebben een voorbeeldbrief voor een beroep op kostenverhogende omstandigheden voor u opgesteld en beschikbaar gemaakt. Doe er gerust uw voordeel mee:

 

Voorbeeldbrief

Beroep op kostenverhogende omstandigheden [par.47 UAV 1989]

Cursief is een toelichting gegeven op de wijze van invulling

Aan opdrachtgever

Betreft: project.../kostenverhogende omstandigheden

Geachte...

Zoals reeds medegedeeld in de bouwvergadering van ... jl. [Het verdient aanbeveling voorafgaande aan het schriftelijke verzoek aan de opdrachtgever de directie over de kostenverhogende omstandigheden te informeren. Dit kan tijdens een bouwvergadering zodat de melding wordt opgenomen in het bouwverslag] zijn wij op project ... nadere aanduiding hiervan] geconfronteerd met kostenverhogende omstandigheden, een en ander als bedoeld in paragraaf 47 lid 1 UAV 1989, welke voorwaarden op onderhavig werk van toepassing zijn verklaard.

Deze kostenverhogende omstandigheden zien op... [Op deze plaats dient een beschrijving gegeven te worden van de omstandigheden waar het beroep op is gebaseerd, bijvoorbeeld op de extreme prijsstijging van brandstoffen en bitumen etc. als gevolg van de buitensporige prijsontwikkeling op internationale grondstofmarkten, zo mogelijk met de achterliggende reden hiervan zoals de huidige spanningen in het midden oosten o.i.d. Zie ook de motivatie die uw toeleveranciers hanteren]

In verband met meermalen genoemde omstandigheden maken wij aanspraak op bijbetaling. De prijsstijging is immers van een dusdanige omvang dat wij daar bij het sluiten van de overeenkomst geen rekening mee behoefden te houden. Het moge overigens duidelijk zijn dat deze onvoorziene prijsstijging niet aan ons is toe te rekenen.

Vooralsnog begroten wij de meerkosten als gevolg van deze kostenverhogende omstandigheden op ...[voorlopige schatting]

Overeenkomstig het bepaalde in par. 47 lid 3 UAV verzoeken wij u hierbij op zo kort mogelijke termijn met ons in overleg te treden teneinde de hieruit voortvloeiende gevolgen te bespreken.

Een kopie van deze brief zonden wij heden aan de directie.

In afwachting van uw spoedige reactie, verblijven wij,
hoogachtend,
naam bedrijf

c.c. directie

MKB INFRA heeft in het kader van de aanbestedingswetgeving kennisgenomen van het uitkomen van de Nota van Wijziging, maar deze nog niet tot in detail kunnen bestuderen. Deze reactie is dan ook gebaseerd op de eerste indrukken. En deze zijn positief. Voor een organisatie van mkb infrabedrijven is het uiteraard goed te constateren, dat er met de nota nadrukkelijker aandacht is voor het mkb.

Het Advies Centrum Aanbestedingen Grond-, Weg- en Waterbouw (ACA GWW) is vorig jaar ruim tweehonderd keer benaderd voor advies. Veel vragen die ACA GWW ontving, hadden betrekking op het gebrek aan transparantie in de aanbestedingsprocedure en op disproportionele eisen. Ook actuele thema’s zoals duurzaamheid kwamen ter sprake. Dat blijkt uit het Jaarbericht 2010, dat onlangs is verschenen. In de meeste gevallen kwamen de vragen van infra- en groenbedrijven, maar ook aanbestedende diensten stelden vragen aan ACA GWW.

Dit Symposium heeft al plaatsgevonden...

MKB-INFRA op weg naar een duurzame INFRA sector Door samenwerking aan duurzame aanleg en onderhoud van onze infrastructuur dragen we bij aan een duurzame samenleving. Tijdens het Symposium Duurzaam Wegbeheer dat op 12 januari plaatsvindt wordt door de voorzitter van MKB-INFRA de heer Daan Stuit toegelicht hoe MKB-INFRA hier tegenaan kijkt en hoe zij hiermee omgaat. Tevens zullen Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam eveneens hun toelichting geven tijdens dit Symposium. Tijdens de parallelsesies krijgt u praktische voorbeelden aangereikt. Het symposium gaat u inspiratie bieden met de mogelijkheid om volop kennis, ervaring en informatie uit te wisselen.

Programma
13.30 uur
Opening en ontvangst door Annelies van der Kolk,
gedeputeerde provincie Gelderland

14.00 uur
Inleiding door dagvoorzitter Coen Volp, directeur provincie Gelderland

14.10 uur
Plenaire sessie over duurzaamheid en samenwerking

15.15 uur

1e ronde parallelsessies:

 • Duurzaamheid in wegverhardingen
 • Contractvormen in duurzaam wegbeheer
 • Instrumenten voor duurzaamheidsbeoordeling
 • Energiezuinige openbare verlichting

16.00 uur
Pauze

16.15 uur
2e ronde parallelsessies

17.00 uur
Plenaire terugkoppeling

17.30 uur
Dinerbuffet


Het uitgebreide programma is te vinden op de site van het CROW. Bekijk ook de folder Duurzaam op weg.
Woensdag 17 november is de eerste nieuwsbrief 'Kort Bestek' verspreid. Omdat in sommige e-programma's de nieuwsbrief niet helemaal goed te zien is, hebben we deze ook (alleen voor leden) online geplaatst. U kunt deze hier bekijken.
Geachte heer, mevrouw,


Op woensdag 17 november a.s. van 13.30 – 15.30 uur vindt in Evenementenhal Gorinchem te Gorinchem de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering plaats.

Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren? Het belooft een uitermate interessante
bijeenkomst te worden. Sprekers zijn onder andere:

 • Richard van Breukelen, topambtenaar van Rijkswaterstaat
 • Irene Hardenbol, expert op het gebied van het Aanbestedingsbeleid en door MKB INFRA aangetrokken om ons in de komende maanden te begeleiden richting politiek en alle andere direct-betrokkenen (nieuwe Aanbestedingswet).  


De Algemene Ledenvergadering valt samen met de Infra Relatiedagen (16 t/m 18 november). Na afloop van de ALV kunnen de leden de beurs bezoeken.

Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering is er een lunchbuffet vanaf 13.00 uur
Drie weken voor de vergadering ontvangt u de vergaderstukken.

Tot 17 november aanstaande!

Met vriendelijke groet,
MKB INFRA

handtekening Daan Stuit

Daan Stuit  
Voorzitter

 

Inschrijven? Download het inschrijfformulier.

De traditionele Najaarsexcursie vindt dit jaar plaats op dinsdag 5 oktober 2010 in Nieuwegein (op de grens met de gemeente Houten). De bijeenkomst begint om 16.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 15.30 uur. De locatie is Down Under, Ravensewetering 1, 3439 ZZ Nieuwegein (tel. 030 2877777). Het is een spiksplinternieuw gebouw bij een grote recreatieplas.

logoHet AdviesCentrum Aanbestedingen Grond-, Weg- en Waterbouw (ACA GWW) voorziet in een grote behoefte. Dat blijkt uit het Jaarbericht 2009 dat de organisatie heeft uitgegeven. Afgelopen jaar is ACA GWW maar liefst 230 keer geraadpleegd. Zo’n 80% van de verzoeken om advies was afkomstig van bedrijven die wilden inschrijven op een aanbesteding. De overige vragen kwamen vooral van aanbestedende diensten.

Op 12 maart 2010 hebben wij u per e-mail geïnformeerd over de wijziging van de datum van de geplande marktontmoeting tussen leden van MKB INFRA en tal van gemeentelijke opdrachtgevers. De marktontmoeting wordt door PIANOo georganiseerd op
 
Dinsdag 27 april 2010 van 10.00 uur tot 16.00 uur  in Stadskasteel Oudaen, Oude Gracht  99 te Utrecht

Op het deel voor leden kunt u nu de vooraankondiging voor de ALV op 26 mei 2010 lezen en u alvast inschrijven!

Op het deel voor leden zijn de presentaties geplaatst die gegeven zijn op de workshop Intellectueel Eigendom van 23 maart 2010.

Bij voldoende belangstelling voor het onderwerp 'intellectueel eigendom', wordt door SYNTENS in samenwerking met Agentschap NL (Agentschap NL is de nieuwe naam voor EVD, SenterNovem en Octrooicentrum Nederland) een workshop georganiseerd.

Deze workshop wordt op dinsdag 23 maart 2010 gehouden bij Syntens te Nieuwegein. De workshop zal beginnen om 15.30 uur en duurt tot 18.00 uur. De inloop is vanaf 15.00 uur en na afloop is er een broodjesbuffet.

Lees meer op het deel voor leden.

 

Op het deel voor leden zijn de presentaties geplaatst die gegeven zijn op de workshop Duurzaam Inkopen van 27 januari 2010.

 

Op het deel voor leden zijn een agenda, uitnodigingsbrief en een aanmeldingsformulier geplaatst voor de ALV van 14 december. Schrijf u nu in!

Eind dit jaar dient de nieuwe Europese rechtsbeschermingsrichtlijn te zijn geïnmplementeerd in de Nederlandse wet. Dit heeft vergaande consequenties voor zowel aanbestedende diensten als voor inschrijvers. Wat zijn de inhoud en de consequenties voor de aanbestedende diensten en inschrijvers? Tijdens het symposium WIRA & De Nieuwe Aanbestedingswet kreeg u antwoord op deze vragen.

Diverse sprekers hebben toegelicht wat deze wetgeving in de praktijk voor u betekent. Eén van deze sprekers wasTheo van der Kuil, voorzitter van MKB Infra.

U kunt een syllabus met daarin de gegeven presentaties downloaden op de site van SBO, www.sbo.nl/aanbestedingswet.

Op het ledendeel kunt de presentaties en aanvullende materialen downloaden van de bijeenkomst over de Grondroerdersregeling op 23 september jl.

Het bestuur van MKB INFRA nodigt alle leden uit voor de najaarsexcursie op woensdag 28 oktober 2009 te Rotterdam.
Het bestuur is van mening dat we in deze economisch moeilijke tijd hoognodig met elkaar moeten spreken. De excursie leent zich daarbij uitstek voor. Wij verwachten daarom al onze leden.
Lees het complete bericht op het deel voor leden.

Op het deel voor leden is de nieuwste versie van de ledenlijst geplaatst.

De Arbeidsinspectie heeft voortaan één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moest u hiervoor bij de verschillende regiokantoren zijn. Er is nu één centrale intake voor meldingen, (aan)vragen, post, telefoon, fax en e-mail.

Inspecteurs van de Arbeidsinspectie gaan tot het eind van het jaar op bezoek bij zo’n vijfhonderd bedrijven waar uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers of stagiairs werken. Ze zullen controleren of deze werknemers goede instructies krijgen over veilig werken en of het bedrijf daarop ook toeziet.

Bij een grieppandemie kan een groot deel van de bevolking (30%) ziek worden. Dit betekent uitval onder uw werknemers, leveranciers en klanten. Om uw bedrijf zo goed mogelijk voor te bereiden op de grieppandemie kunt u verschillende maatregelen treffen. Het is immers belangrijk dat bij een griepgolf de belangrijkste activiteiten in uw bedrijf blijven draaien.

Moderne bouworganisatievormen als bouwteam en design & construct genereren voor bouwbedrijven steeds meer omzet. Dit blijkt uit onderzoek van het het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). 

Vooral bij grote bouwers vormt de omzet uit innovatieve organisatievormen bijna 60 procent van de totale omzet, blijkt uit het onderzoek 'Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces, meting 2008'. Het is het vierde onderzoek dat het EIB hiernaar uitvoert in opdracht van PSIBouw en het laatste voor de Regieraad Bouw.

De Europese aanbestedingsregels zijn onnodig complex in Nederland, aldus Thijs Berman. Hij is PvdA-lijsttrekker voor de komende Europese verkiezingen.

Volgens Berman zijn de regels complex en niet voldoende geordend door het ministerie van Economische zaken. Daardoor weet niemand meer precies wat te doen en moeten lokale bestuurders vaak dure advocaten en adviseurs in de arm nemen om er nog enigszins uit te komen. Dat is zonde van het belastinggeld.

Op 2 februari jl. vond de verdiepingsbijeenkomst plaats over de onderwerpen Life Cycle Denken en Integraal Ontwerpen.
Van der Waal & Partners (Ingenieursbureau) en Twynstra Gudde (Adviseurs en Managers) hebben daar een presentatie gegeven over de betreffende onderwerpen. Leden van MKB-Infra kunnen bijbehorende materialen nu downloaden, via de downloadpagina op het gedeelte voor leden.

Geachte leden,

Op woensdag 4 maart aanstaande staat er een workshop gepland inzake VCA, Verontreinigde grond en ISO Wegens grote belangstelling is besloten om deze workshop te houden op een grotere locatie en wel  in:

Hotel Mercure Nieuwegein
Buizerdlaan 10
3435 SB  NIEUWEGEIN

Voor routebeschrijving klik op lees meer...

Houd u er s.v.p. rekening mee dat de locatie gewijzigd is indien u naar deze workshop komt.  U kunt parkeren in de garage van het Hotel Mercure. U krijgt een uitrijkaart.
 
Met vriendelijke groet,

Koela Chatzoudis
Secretariaat MKB INFRA

Op 4 maart 2009 aanstaande organiseert MKB Infra op haar kantoor in Nieuwegein (12.30 uur - 17.30 uur) voor haar leden een workshop over een aantal belangrijke thema's:

 • VCA 2008
 • Verontreinigde grond
 • ISO 9000

De workshop wordt geleid door de heer W. van Anen die expert is op deze terreinen. Aanmelden kan nog tot 27 februari aanstaande. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat.

 

Rijkswaterstaat draagt het wegbeheer over aan de markt. Stapsgewijs vervangt de opdrachtgever alle gedetailleerde onderhoudscontracten voor meerjarige prestatiecontracten op hoofdlijnen voor rij- of vaarroutes.

Het beheer en onderhoud voor de A12, A2, A4 en alle andere hoofdwegen komen per corridor op de markt. Ook de vaarwegen worden opgeknipt in logische routes die voor marktpartijen te behappen zijn. Rijkswaterstaat neemt deze week een beslissing over de invoering van een modelcontract en benoemt een apart invoerteam voor de landelijke uitrol. In Zeeland is al veel ervaring opgedaan met deze 'corridorbenadering'. Afgelopen week kregen Rijkswaterstaat en Heijmans de Bouwpluim voor het contract. De aannemer heeft op verzoek van Rijkswaterstaat de praktijk bij de Britse collega's van de Highways Agency afgekeken. Deze zogenoemde PIM-pilots voor zowel het natte als het droge contract in Zeeland blijken succesvol. De Zeeuwse snelwegen zijn tot 2012 in onderhoud bij Heijmans. KWS/Van Hattem 0x26 Blankevoort sleepte het groeicontract voor de vaarroute Hansweert-Krammersluizen binnen. Bij geïntegreerde contracten als Tweede Coentunnel, N59 en N31 ligt het onderhoud en soms ook het beheer al bij de betrokken bouwcombinaties.Ernst 0x26 Young evalueerde de aanpak in Zeeland en onderzocht in opdracht van Rijkswaterstaat de voorwaarden voor landelijke invoering. Daarbij was aandacht voor de ict-processen en itc-systemen, personeelsbeleid, aanbesteding en praktische invulling van de prestatiecontracten.

 

Gevoelig
Met landelijke invoering van prestatiecontracten op basis gelijkwaardige partners maakt Rijkswaterstaat een grote stap richting verdere uitbesteding aan de markt. Het afstoten van wegbeheer via een bonus/malus-systeem ligt gevoelig binnen Rijkswaterstaat en leidt tot veel interne discussies. Het idee is om marktpartijen verantwoordelijk te maken voor het bijhouden van een gehele snelweg of vaarweg. Zij tekenen voor een minimum staat van onderhoud en controleren zelf wanneer wordt ingegrepen. Kwaliteit is belangrijker dan de prijs, maar het is toegestaan om niet urgent onderhoud te combineren met andere werkzaamheden. Lastige punten zijn de knooppunten en op- en afritten, waar overlap dreigt met andere wegbeheerders.

Bron: Cobouw 

MKB Infra heeft een formele reactie op het Consultatiedocument implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden
verzonden aan het Ministerie van Economische Zaken, Directie Europa, Mededinging en Consumenten. U kunt nu kennisnemen van deze reactie.

Deze is als pdf-document downloadbaar.

De Vereniging van Infrabedrijven MKB INFRA onderschrijft de integriteitsdoelstellingen zoals die binnen de Bouwsector zijn geformuleerd. 

Transparant en integer 
MKB INFRA heeft zich sinds haar oprichting zeer sterk gemaakt voor vrije mededinging bij de aanbesteding van overheidsaanbestedingen en eerlijke concurrentieverhoudingen zonder beperkingen voor MKB-Infrabedrijven. Dit betekent dat zowel het aanbestedingsproces als de uitvoering van werken transparant en op integere wijze dienen te verlopen. Integriteit past ook in de termen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zoals MKB INFRA dat voorstaat. 
MKB INFRA verwerpt derhalve praktijken zoals omkoping, het maken van prijsafspraken en het beperken van vrije concurrentie door afspraken over het verdelen van de markt.

Van maandag 9 februari 2009 tot en met zaterdag 14 februari vindt in de Utrechtse Jaarbeurshallen de Internationale Bouwbeurs 2009 plaats. Aannemersfederatie Nederland is uiteraard op deze belangwekkende beurs aanwezig. Wij zijn te vinden op het VSB-plein (zie website VSB) in hal 7, standnummer C 080.

Happy hour!
In de stand geven wij informatie over de activiteiten van MKB Infra en de Aannemersfederatie Nederland. Ook presenteren wij daar onze uitgaven Bouwbelang, GAzet en Gevel- en Dakjournaal. U bent van harte welkom op onze stand voor een (hernieuwde) kennismaking! Dan kunt u gelijk een VIP-kaart verkrijgen voor het Happy Hour ‘Ontmoet de branche’ dat wij op donderdag 12 februari vanaf 17.30 uur organiseren. U komt toch ook?

Meer informatie over de Bouwbeurs vindt u op de site van de Bouwbeurs.

Ondernemers die bij reguliere banken geen of moeilijk een lening rond krijgen, kunnen vanaf nu aankloppen bij Qredits. Dit nieuwe fonds verstrekt kredieten tot € 35.000. MKB-Nederland heeft jaren voor een fonds voor kleine kredieten gelobbyd, omdat juist die kredieten doorgaans lastig te verkrijgen zijn.

Nog los van de kredietcrisis krijgen veel (startende) ondernemers bij de banken nul op rekest omdat ze onvoldoende onderpand hebben, een negatief track-record, of niet beschikken over de juiste diploma’s.

Qredits, de handelsnaam van de Stichting Microkrediet Nederland, wil zich van de reguliere banken onderscheiden door niet naar het verleden, maar juist naar de toekomst van de ondernemer te kijken. Ondernemersvaardigheden en de economische haalbaarheid van de plannen wegen zwaarder dan de voorgeschiedenis en de dekking. Als die kansrijk worden beoordeeld, belooft Qredits soepeler om te gaan met de kredietverstrekking.

Het nieuwe fonds wil ondernemers vertrouwen geven door positief, individueel en toekomstgericht naar het ondernemersplan te kijken. Na de kredietverstrekking staan coaches de ondernemer bij.

Qredits is een initiatief van het ministerie van economische zaken en de grootbanken (ABN Amro, Fortis, ING en Rabobank). Het fonds is een antwoord op het advies van de Raad voor Microfinanciering van vorig jaar om kleine ondernemers beter te informeren en te bereiken, coaching toegankelijker te maken en meer geld beschikbaar te stellen voor microfinanciering.

Voor meer informatie: www.qredits.nl

Bron

ECONOMIE | 15-11-2008 00:00 | Ferry Heijbrock

Als de overheid bang is voor te weinig concurrentie, dan moet paal en perk worden gesteld aan nutteloos clusteren in plaats van verbieden van combinaties. Dit schrijft MKB Infra-voorzitter Theo van der Kuil in een commentaar op de beleidsregels combinatievrijstellingen.


“Wij zijn teleurgesteld over de inhoud van het concept beleidsregels, omdat sprake is van een te theoretische benadering van de mededingingsproblematiek”, aldus Van der Kuil. Daarmee doelt hij op de gedachte achter de nieuwe regels dat combinatievorming leidt tot ongewenste netwerken en kartelvorming.
De kans daarop is in zijn visie juist groter als opdrachtgevers projecten ongebreideld clusteren. Hij rekent voor dat ongeveer 50 procent van de Nederlandse bouwmarkt in handen is van de grootste acht bedrijven. Die bedrijven voeren de grote projecten uit in combinatie met een tot vier van de grote collega-bedrijven.
“Als Nederland wordt verdicht tot een paar grote projecten, waardoor alleen maar een achttal grootbedrijven kan voldoen aan de selectiecriteria, dan zal er onvoldoende concurrentie overblijven. Als die projecten vervolgens in combinatie met alleen maar grootbedrijven worden aangeboden, dan is er sprake van een marktverdeling. Deze vorm van grootschaligheid dient dan ook te worden tegengegaan”, vindt Van der Kuil
Hij maakt zich wat dit betreft dan ook behoorlijk ongerust over uitspraken van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat Bert Keijts. Die heeft verkondigd te streven naar werken met slechts tien aannemers. “Dat beperkt onnodig de concurrentie en kan de basis leggen voor het veronderstelde gevaar van netwerken en andere afspraken”, schrijft Van der Kuil.

Keuken
Hij probeert verder de angst bij het Rijk weg te nemen dat combinatievorming leidt tot vermindering van de concurrentie omdat bedrijven bij elkaar in de keuken kijken. “Bij voldoende aanbod zijn bedrijven soms combinanten en soms concurrenten van elkaar. Het zou strategisch volstrekt onlogisch zijn om meer kennis en informatie uit te wisselen dan noodzakelijk is voor de uitvoering van een combinatieproject, Geen enkel MKB-Infra-bedrijf zal haar toekomstige concurrentiepositie willen aantasten door meer dan de noodzakelijke kennis en informatie prijs te geven”, aldus de MKB-Infra-voorzitter.

ECONOMIE | 08-10-2008 00:00 | Ferry Heijbrock

De bouw maakt zich grote zorgen over het schrappen van de vrijstelling op combinatievorming. De manier waarop het nu geregeld wordt is theorie die mijlenver van de praktijk afstaat.

MKB Infra wil dat de Eerste Kamer komende week de Aanbestedingswet gaat aannemen. Dit schrijft voorzitter Theo van der Kuil in een brief aan de fractievoorzitters.

De Aanbestedingswet is geen lege huls maar een noodzakelijk handvat voor verdere detailregelingen, schrijft Van der Kuil. De Eerste Kamer, die zich op 7 en 8 juli opnieuw over de wet buigt, heeft eerder laten weten meer in de wet te willen opnemen en minder in het uitvoeringsbesluit.

MKB Infra maakt zich ernstig zorgen dat de nieuwe aanbestedingsregels ongunstig uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf. In een overleg met drie Kamerleden maakte zij haar zorgen kenbaar.

Met zijn twintigen waren de aannemers donderdag naar de Tweede Kamer gekomen. Want het moet de Tweede Kamerleden duidelijk gemaakt worden dat de amvb overheidsaanbestedingen die door het Ministerie van Economische Zaken wordt voorbereid negatief kan uitpakken voor de middelgrote en kleinere aannemers in de gww-sector. Ze vonden een luisterend oor bij Antoinette Vietsch (CDA), Charlie Aptroot (VVD) en Mei Li Vos (PvdA).

Minister Maria van der Hoeven voelt niets voor een Bouwnota of Bouwbrief. De bouw moet meedraaien in de maatregelen in de Industriebrief die zij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Tijdens het oprichtingscongres van de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra bepleitte voorzitter Henk Klein Poelhuis juist een nieuwe Bouwnota. Van der Hoeven voelt daar echter niets voor. “In de Industriebrief is het kader aangegeven voor ondernemend Nederland. Dat moet vertaald worden naar de bouw”, zei zij.

Wil het midden- en kleinbedrijf meedingen naar overheidsopdrachten, dan zullen de maatschappelijke baten helder gemaakt moeten worden. Dit zei EIB-directeur Taco van Hoek bij MKB Infra.

“De uitgangspunten voor het midden- en kleinbedrijf in de infrasector zijn niet ongunstig ondanks dat er de komende jaren slechts een beperkte groei van de productie is. Er komen meer mogelijkheden om op kwaliteit te concurreren”, schetste Van Hoek de kansen voor de kleinere bedrijven.

Eind juni 2007 heeft de Tweede Kamer het voorstel voor de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten aangenomen. De Grondroerdersregeling treedt in 2008 in werking. Hiermee komt eindelijk duidelijkheid rond de verantwoordelijkheid bij graafschades.

Doel van de nieuwe wet is om het aantal schades aan kabels en leidingen door graafwerkzaamheden te verminderen. Dit brengt straks wettelijke verplichtingen met zich mee voor alle partijen in de graafketen.

Aanbesteden door de overheid gaat niet helemaal zoals het mkb het graag ziet. De eisen aan omzet en referentieprojecten zijn vaak zo hoog, dat het mkb buiten de boot valt. Dit komt onder andere doordat opdrachten geclusterd worden. MKB INFRA wil dit veranderen. » Download artikel

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

Nieuweweg 226
3905 LT Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05