In de sectoren gww en groen wordt veel aanbesteed. Niet alleen de complexe aanbestedingswet- en regelgeving, maar ook het gebruik van branchespecifieke contracten, waaronder RAW-bestekken en de UAV-GC, vereist specialistische kennis.

ACA GWG logo

Onredelijke ervaringseisen, onnodige clustering ban bestekken, maar ook stapeling van criteria, veelvuldig voorkomende afwijkingen van de RAW-systematiek, onterechte verschuiving van risico’s naar de inschrijver/aannemer en onduidelijke besteksbepalingen. Deze verstoren het noodzakelijke evenwicht in de verdeling van verantwoordelijkheden en kan leiden tot beperking van de mededinging.

Het Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’ (ACA GWG) is dé vraagbaak op het gebied van aanbestedingen in de precontractuele fase. De belangrijkste activiteiten van het ACA GWG laten zich als volgt samenvatten:

  • vraagbaak- en adviesfunctie voor opdrachtnemers, opdrachtgevers en andere relevante partijen in het aanbestedingsproces op basis van onpartijdigheid;
  • controle op correcte toepassing van aanbestedingswet- en regelgeving en naleving RAW-systematiek;
  • ondernemen van actie richting aanbesteders met als doel onjuiste toepassingen te corrigeren dan wel afwijkingen in de toekomst te voorkomen;
  • geven van voorlichting aan opdrachtnemers, opdrachtgevers en andere relevante partijen in het aanbestedingsproces over aanbestedingsaangelegenheden;
  • Aan opdrachtgeverskant is de dienstverlening gratis, terwijl aan aannemerszijde deze gratis voor de leden van de deelnemende organisaties MKB INFRA en VHG.

Meer weten over Het Adviescentrum Aanbestedingen ‘Grond, Wegen en Groen’?  Klik door naar de website >>

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05