MKB INFRA is de brancheorganisatie voor infrabedrijven. Opgericht door ondernemers vóór ondernemers. MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor rechtstreekse invloed van de leden.  Het bestuur bestaat voornamelijk uit ondernemers.

Flexibel

Moderne MKB INFRA-bedrijven beschikken over gekwalificeerde medewerkers en goed materieel. Ze beheersen het projectmanagement, bezitten ontwerpcapaciteit en zijn gericht op kwaliteit en veiligheid. Kleine of middelgrote infrabedrijven zijn flexibel en hebben een lage overhead. Daarmee zijn ze uitstekend in staat om, alleen of in combinatie, te concurreren met grootschalige bedrijven – zowel op kwaliteit als prijs. Maar dan moeten bedrijven in het mkb wel reëel kunnen meedingen naar overheidsopdrachten, zonder belemmeringen (eisen, regels, procedures).

Sterke marktpositie voor MKB INFRA-bedrijven

MKB INFRA werkt aan een sterke marktpositie voor bedrijven in een gezond ondernemersklimaat met ruimte voor innovatie, eerlijke en vrije concurrentie en een open samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dat doen we op een constructieve, open manier, in samenwerking en dialoog met alle partijen die betrokken zijn bij infrastructurele vraagstukken: politiek, overheid, bedrijfsleven en wetenschap. We zetten ons niet alleen in als belangenbehartiger, maar bieden onze leden ook een uitgebreid pakket aan dienstverlening. We faciliteren en stimuleren de uitwisseling van kennis, ervaring en informatie. De commissies nemen een belangrijke plaats in. De leden worden aangemoedigd daaraan deel te nemen of in een van de werkgroepen die vanuit de commissies worden gevormd en die zich toeleggen op specifieke onderwerpen.

Wat biedt MKB INFRA?

MKB INFRA biedt, samen met kenniscentra, branchegerichte scholing en informatieprogramma’s voor de leden op het gebied van bedrijfsvoering en actuele ontwikkelingen, zoals ict, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2-ladders.

De leden krijgen gratis eerstelijnsadvies via een helpdesk, over bijvoorbeeld aanbestedingen, arbeidsvoorwaarden, arbozaken of juridische aangelegenheden.

Voor de leden organiseert MKB  INFRA informatiebijeenkomsten, excursies, workshops en seminars. Leden ontvangen maandelijks een ledenbulletin (nieuwsbrief) en een publicatie 'Kort Bestek' met actuele sectorinformatie en belangrijke actuele ontwikkelingen en overheidsregelingen.

MKB INFRA verzorgt ook branchearrangementen met korting voor haar leden, bijvoorbeeld op het gebied van collectieve verzekeringen of collectieve inkoop.

 

Beleidsplan

MKB INFRA houdt eens in de paar jaar haar beleid tegen het licht. Op 31 mei 2018  werd een nieuw plan met een nieuwe 'missie en visie' voorgelegd aan de leden> Die konden zich in  de algemene vergadering tijdens de Technische Kontaktdagen in Almere hierover uitspreken en keurden het plan na een interessante discussie goed. Inmiddels zijn wij al weer bijna twee jaar verder. Begin dit jaar boog het bestuur zich over een mogelijke actualisering of bijstelling van het plan. Door het uitbreken van de coronacrisus worden echter nu even andere prioriteiten gesteld en zal een mogelijke update worden aangehouden tot het najaar of tot het voorjaar van 2021.

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05