Login

Het coördinerend Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken heeft een digitaal portaal ingericht waarop de informatie rond de (stand van zaken van de) diverse handelingskaders m.b.t. prijsstijgingen en leverantieproblematiek centraal wordt ontsloten. Beoogd is dat alle bij het opstellen van de kaders betrokken partijen naar dit portaal kunnen verwijzen en alle bouwprofessionals, zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers op die plek kunnen zien wat, wanneer, aan welke tafel is afgesproken. Het betreffende portaal is vanaf nu bereikbaar via bijgaande link. Daarop is in elk geval te lezen dat de handelingskaders van tafel 1 (infra landelijk) en van tafel 2 (infra decentraal) gereed zijn. Voor tafel 1 is daarbij de RWS-berichtgeving ter zake opgenomen. Met betrekking tot het handelingskader infra decentraal is, naast het feitelijk handelingskader met bijbehorend destijds uitgebracht persbericht, bovendien nog het bericht van BZK zelf geplaatst waarin melding wordt gemaakt van het feit dat dit handelingskader eind 2022 ook door het gehele Bouwberaad is overgenomen en meer specifiek door de voor tafel 2 relevante partijen waaronder provincies (IPO) en gemeenten (VNG).

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05